В този курс ще се запознаете с различни методи и похвати, които могат да подпомогнат развиването на вашите умения за критическо четене и критическо писане. Целта на курса е студентите, които  се обучават по специалностите Славянска филология и Българска филология, да се запознаят с множество  модели за различни типове уроци, които  по-късно да реализират в бъдещата си практика на учители. Като краен резултат от курса се очаква студентите да могат на базата на придобитите компетенции, знания и формирани умения да приложат в бъдещата си дейност ефективни модели за мислене и учене, съобразявайки се с възрастта и нивото на подготовка на своите обучаеми.

 

Курсът „Инженерна екология“ е задължителен за бакалавърската програма „Топлотехника” на студентите от ТУ–София, ИПФ–Сливен. В него се изучават екологичните проблеми, свързани с различните видове замърсители, тяхното разпространение и нормиране, както и инженерните  методи и средства за пречистване на околната среда. Формираните компетенции ще намерят приложение в бъдещата ви дейност за оценка на въздействието на топлотехническите процеси върху екологичните системи и разработването на природозащитни мероприятия.

В този курс ще се запознаете с различни видове сериозни игри и ще добиете представа за техните възможности в обучението. Целта на курса е студентите да могат търсят и избират готови сериозни игри, съответстващи на техните изисквания, или да разработват концептуален модел за сериозни игри със по-специфични цели. Като краен резултат от курса се очаква студентите да могат адекватно да интегрират технологията на сериозните игри в процеса на обучение.